ปีจบ
code
ชื่อ
นามสกุล
วิทยานิพนธ์
Abstract
รายละเอียด
2545
SI-45-12*
วนิดา
ฉัตรชมชื่น
"โรคลูปัสในผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลศิริราช ปี พ.ศ. 2528-2545"
2545
SI-45-13*
วรวรรณ
งามรุ่งนิรันดร์
"การศึกษาโรคติดเชื้อกระดูกและข้ออักเสบในผู้ป่วยเด็ก ปี พ.ศ. 2537-2545 โรงพยาบาลศิริราช"
2545
SI-45-14*
สุรีย์ลักษณ์
สุจริตพงศ์
"ปัจจัยเสี่ยงของภาวะสำลักขี้เทาในโรงพยาบาลศิริราช"
2545
SI-45-15*
สุวรรณา
พรรัตนรังสี
"การศึกษาลักษณะทางคลินิกของไซนัสอักเสบที่คลินิกเด็กและคลินิกโสต ศอ นาสิกและลาริงซ์วิทยาในโรงพยาบาลศิริราช"
2545
SI-45-16*
เสมอใจ
เห็นประเสริฐแท้
"ภาวะลิ้นหัวใจพุลโมนารีย์ตันร่วมกับมีรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง: โรงพยาบาลศิริราช"
2544
SI-44-01*
กมล
เผือกเพ็ชร
"ไข้รูห์มาติกชนิดเฉียบพลันในเด็ก: โรงพยาบาลศิริราช"
2544
SI-44-02*
กฤษฎา
สระใจ
"ประสบการณ์การเจาะตัดชิ้นเนื้อไตในผู้ป่วยเด็ก รพ.ศิริราช ปีพ.ศ. 2543-2544"
2544
SI-44-03*
ฉมาภรณ์
คลังรัตน์
"โรคกล้ามเนื้อหัวใจในเด็ก: อาการ การรักษาและผลการรักษา"
2544
SI-44-04*
ดุษฎี
นันทิยกุล
"การศึกษาประโยชน์ทางคลินิกของการใช้กล้องส่องทางเดินหายใจในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ"
2544
SI-44-05*
ณัศวีร์
ทองสิมา
"ภาวะบกพร่องของ IgG subclass ในผู้ป่วยเด็กไทย"
2544
SI-44-06*
ทิพวรรณ
เจียรกมลชื่น
"เสียงหัวใจผิดปกติในทารกอายุสัปดาห์แรก: โรงพยาบาลศิริราช"
2544
SI-44-07*
นงนภา
จิรรัตนโสภา
"กลุ่มอาการฮีโมฟาโกซัยต์; การศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.ศิริราช (พ.ศ. 2533-2542)"
2544
SI-44-08*
ปราณี
สิตะโปสะ
"อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของความผิดปกติของการได้ยินในทารกแรกเกิดความเสี่ยงสูงที่เกิดในโรงพยาบาลศิริราช"
2544
SI-44-09*
พัชญา
อิสรไกรศีล
"Whole gut transit time ในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อไวรัส HIV"
2544
SI-44-10*
พัชราภรณ์
วชิรนันทศิลป์
"Pulmonary stenosis: ประสบการณ์ในโรงพยาบาลศิริราช"
2544
SI-44-11*
พิมพ์พัณณดา
เจียสกุล
"การศึกษาระดับของซี-รีแอคทีพโปรตีนในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิลต่ำ"
2544
SI-44-12*
ภัทรพร
แจ้งหมื่นไวย
"Chronic peritoneal dialysis ในผู้ป่วยเด็ก รพ.ศิริราช ปีพ.ศ. 2539-2543"
2544
SI-44-13*
ภัทรียา
วัชรงค์
"การศึกษาอุบัติการณ์ ปัจจัยเสี่ยงและอาการทางคลินิกของภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตของทารกแรกเกิดในรพ.ศิริราช"
2544
SI-44-14*
ระพีพรรณ
ไชยมุติ
"การศึกษาระดับการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่มีไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิลต่ำ"
2544
SI-44-15*
วรพันธ์
เกรียงสุนทรกิจ
"มะเร็งในผู้ป่วยเด็กเอชไอวีในรพ.ศิริราช พ.ศ. 2538-2544"
Total 20 Record : 30 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>