ปีจบ
code
ชื่อ
นามสกุล
วิทยานิพนธ์
Abstract
รายละเอียด
2541
SI-41-11*
ไพรัช
สายอุทยาน
"ผู้ป่วยเด็กที่แพ้ยาที่รับรักษาในโรงพยาบาลศิริราช"
2541
SI-41-12*
วรรณี
ถิรภัทรพงศ์
"ปัจจัยเสี่ยงของการเกิด retinopathy of prematurity ในทารกเกิดก่อนกำหนด"
2541
SI-41-13*
วรวรรณ
สิงห์หิรัญนุสรณ์
"การสำรวจความชุกของโรคหอบหืดและภูมิแพ้อื่นๆในนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทย"
2541
SI-41-14*
เศรษฐสิริ
เพชรรัตน์
"การติดเชื้อซัลโมเนลล่าในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับไว้รักษาในรพ.ศิริราช ระหว่างปี 2538-2540"
2541
SI-41-15*
สิริชัย
ศิลประชาวงศ์
"การศึกษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโดยไม่มีสาเหตุของผู้ป่วยเด็กที่มาตรวจในโรงพยาบาลศิริราช"
2541
SI-41-16*
อำนาจ
สุขรื่น
"การศึกษาและติดตามผลการรักษาผู้ป่วยภาวะขาดรัก 1ราย"
2540
SI-40-01*
กนกพร
โตศะศุข
"การทดสอบไวดัลเพื่อการวินิจฉัยการติดเชื้อซาลโมเนลล่าไทฟี่ในกระแสเลือดของผู้ปวยเด็ก"
2540
SI-40-02*
ชาตรี
ขาวสกุล
"การศึกษาผู้ป่วยกลุ่มอาการ Trisomy 13 ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตั้งแต่พ.ศ. 2530-2539"
2540
SI-40-03*
โชคชัย
หมั่นแสวงทรัพย์
"การศึกษาผู้ป่วย Trisomy 18 ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่พ.ศ. 2529-2539"
2540
SI-40-04*
ณรงค์
เลิศเพียรธรรม
"การศึกษาโรคปอดอักเสบในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโรคเอดส์หรือทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อโรคเอดส์ที่รับรักษาตัวในโรงพยาบาลศิริราช มกราคม 2539-มิถุนายน 2540"
2540
SI-40-05*
ถิราวรรณ
หาญเทพินทร์
"ผลการรักษาเรติโนบลาสโตมาในโรงพยาบาลศิริราช การรักษาเป็นเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2536-2539)"
2540
SI-40-06*
ทัศลาภา
แดงสุวรรณ
"ระบาดวิทยาของโรคภูมิแพ้จากถุงมือยางพาราในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์"
2540
SI-40-07*
ธนาชัย
ปิยะวรรณรัตน์
"ผลการรักษาผู้ป่วยนิวโรบลาสโตมาในโรงพยาบาลศิริราช ปีพ.ศ. 2536-2539"
2540
SI-40-08*
นพพล
ธาดากุล
"ภาวะชักในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลศิริราช ปีพ.ศ. 2539: ความชุก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการติดตามผลการรักษา"
2540
SI-40-09*
นลินี
เชื้อวณิชชากร
"มโนทัศน์เกี่ยวกับความตายกับภาวะใกล้ตาย กรณีศึกษาในผู้ป่วยเด็กช่วงอายุ 9-12 ปี"
2540
SI-40-10*
บำรุงรัตน์
กลิ่นกำธรกุล
"โรค meningoencephalitis ในผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลศิริราช 2539-2540"
2540
SI-40-11*
ปิยวรรณ
สิทธิไตรย์
"การเพาะเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดโดยวิธีแบคเทคและวิธีดั้งเดิมในผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาล"
2540
SI-40-12*
วิราภรณ์
สืบพงษ์สังข์
"การตรวจสอบการทำงานของทิวบูลของไตในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย"
2540
SI-40-13*
ศิริวรรณ
โภครุ่ง
"การตรวจวัดระดับยากันชักในน้ำลายในเด็กไทย"
2540
SI-40-14*
อนิรุธ
ภัทรากาญจน์
"ประสิทธิภาพของ depot triptorelin ในการรักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยชนิด central ของเด็กไทยในโรงพยาบาลศิริราช"
Total 20 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>