ปีจบ
code
ชื่อ
นามสกุล
วิทยานิพนธ์
Abstract
รายละเอียด
2542
SI-42-11*
ศรีอัศนีย์
กีรติเรืองรอง
"ผลการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็งใน RCU โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2539-2541"
2542
SI-42-12*
สมชาย
จารุเจริญพร
"การตีบแคบของหลอดเลือดเอออร์ต้าส่วนต้น ประสบการณ์ในโรงพยาบาลศิริราช"
2542
SI-42-13*
สมชาย
อภินทนาพงศ์
"โรคสมองอักเสบจากเชื้อไวรัสในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช"
2542
SI-42-14*
สิริกัลยา
จารุเวศ
"การศึกษาผู้ป่วยกลุ่มอาการ Beckwith-Wiedemann ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่ปี 2531-2542"
2542
SI-42-15*
สรัญญา
อรรถไพศาลศรุดี
"การศึกษาอัตราความชุกของปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์จากอาหารและการแพ้อาหารในเด็กไทย"
2542
SI-42-16*
อมรรัตน์
ตรีทิพย์รัตน์
"การวิเคราะห์หาคาร์โบไฮเดรตชนิดต่างๆ เกลือแร่ ออสโมลาลิตี้และค่าพีเอชในน้ำผลไม้สด"
2542
SI-42-17*
อริศรา
มณีศิริกาญจนา
"ภาวะธัยรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติในผู้ป่วยเด็กโรคเบต้าธาลัสซีเมีย"
2541
SI-41-01*
กรพินธุ์
บุญประกายแก้ว
"การระบาดของการติดเชื้อ Serratia marcescens ในกระแสเลือดในหอผู้ป่วยอานันทมหิดล 4 โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2540"
2541
SI-41-02*
จิรพงษ์
ปวิตรปก
"การศึกษาโปรโตซัวชนิดฉกฉวยโอกาสในอุจจาระของผู้ป่วยเด็กอุจจาระร่วงที่ติดเชื้อโรคเอดส์ที่รับไว้ในโรงพยาบาลศิริราช"
2541
SI-41-03*
เจริญ
นภาพงศ์สุริยา
"การศึกษาระดับ serum total IgE ในเด็กไทยปกติอายุตั้งแต่ 0-14 ปี"
2541
SI-41-04*
ธนรส
บุญยัง
"การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่พ.ศ. 2536-2540"
2541
SI-41-05*
บุปผา
ไพศาลนันท์
"IgM nephropathy ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2531-2538"
2541
SI-41-06*
ปราณี
เมืองน้อย
"การศึกษาผลของยาสตีรอยด์ชนิดสูดดมกับความสูงของเด็กไทยวัยหนุ่มสาวที่เป็นโรคหอบหืด"
2541
SI-41-07*
ผุสดี
พรหมายน
"การศึกษาผู้ป่วย Apert syndrome ในรพ.ศิริราช ตั้งแต่พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2540"
2541
SI-41-08*
พนารัตน์
โพธิ์สุยะ
"การวิเคราะห์หาปริมาณคาร์โบไฮเดรตชนิดต่างๆ เกลือแร่ ออสโมลาริตี้และหาค่าพี-เอชในน้ำผลไม้ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย"
2541
SI-41-09*
พยอม
อุดมคำ
"การศึกษาเรื่องสาเหตุของเด็กตัวเตี้ยที่คลินิกต่อมไร้ท่อ"
2541
SI-41-10*
พิเชษฐ์
เลาห์อุทัยวัฒนา
"การศึกษากลุ่มอาการ Brachmann de Lange syndrome ที่รพ.ศิริราช พ.ศ. 2529-2539"
2541
SI-41-11*
ไพรัช
สายอุทยาน
"ผู้ป่วยเด็กที่แพ้ยาที่รับรักษาในโรงพยาบาลศิริราช"
2541
SI-41-12*
วรรณี
ถิรภัทรพงศ์
"ปัจจัยเสี่ยงของการเกิด retinopathy of prematurity ในทารกเกิดก่อนกำหนด"
2541
SI-41-13*
วรวรรณ
สิงห์หิรัญนุสรณ์
"การสำรวจความชุกของโรคหอบหืดและภูมิแพ้อื่นๆในนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทย"
Total 20 Record : 27 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>