ปีจบ
code
ชื่อ
นามสกุล
วิทยานิพนธ์
Abstract
รายละเอียด
2543
SI-43-02*
กัลยา
วโนทยาน
"การศึกษาระดับความรุนแรงอาการหอบในผู้ป่วยโรคหอบโดยเปรียบเทียบดูคะแนนที่ตึกผู้ป่วยใน รพ.ศิริราช"
2543
SI-43-03*
ทวิมา
ศิริรัศมี
"Complete endocardial cushion defect ประสบการณ์ในรพ.ศิริราช"
2543
SI-43-04*
นิธิพัฒน์
บุษบารติ
"การศึกษาผู้ป่วย oculoauriculovertebral dysplasia ในรพ.ศิริราช ตั้งแต่พ.ศ. 2533-2542"
2543
SI-43-05*
เบญจวรรณ์
ชัยวรพจน์
"ภาวะแทรกซ้อนทางตาจากการใช้เพรดนิโซโลนในการรักษาผู้ปวย nephrotic syndrome และ lupus nephritis"
2543
SI-43-06*
ประพันธ์
ชัยสิทธิ์สงวน
"การประเมินการใช้ clinical asthma score ในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืดที่มารับการรักษาที่ตึกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศิริราช"
2543
SI-43-07*
ปริญญรัตน์
บุรุษนุกูล
"ระบาดวิทยาของโรคลมชักในเด็ก: โรงพยาบาลศิริราช"
2543
SI-43-08*
ปรีดา
สง่าเจริญกิจ
"การศึกษาภาวะอวัยวะเพศกำกวมในเด็กหน่วยต่อมไร้ท่อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช"
2543
SI-43-09*
พรนภา
แซ่ตั้ง
"ผลการรักษาผู้ป่วย pulmonary atresia with intact ventricular septum ที่รพ.ศิริราช"
2543
SI-43-10*
ภัทราภรณ์
เอกบุตร
"การเกิดลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดของผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวขณะได้รับยาเคมีบำบัดระยะชักนำให้โรคสงบ"
2543
SI-43-11*
ลินดา
เอื้อไพบูลย์
"การศึกษาอัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียเมเจอร์"
2543
SI-43-12*
วัชรีพร
ควรดำรงธรรม
"การศึกษาลักษณะทางคลินิกในผู้ป่วยพร่องเอนไซม์กลูโคส-6-ฟอสเฟต ดีฮัยโดรจีเนส ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.ศิริราช"
2543
SI-43-13*
วิภา
อัศวปรีชาวงศ์
"การดำเนินโรคและการรักษา ventricular septal defect ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2538-2542)"
2543
SI-43-14*
สายรุ้ง
จักร์พิทักษ์สัตย์
"ผลการศึกษาอัตรารอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในเด็กที่เข้ารับการรักษาในรพ.ศิริราชตั้งแต่ ค.ศ. 1994-1998"
2543
SI-43-15*
สิวิลักษณ์
เครือสุคนธ์
"การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมีย"
2543
SI-43-16*
อภิรดี
ตีรณธนากุล
"การประเมินประสิทธิภาพของสารสกัดภูมิแพ้จากอาหารทะเลที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศ"
2542
SI-42-01*
กนกวรรณ
ศรีรักษา
"การเปลี่ยนแปลงของจำนวนเม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยเด็กโรคลูปัสภายหลังการรักษาด้วย cyclophosphamide ทางหลอดเลือดดำ"
2542
SI-42-02*
จริยา
มิ่งบรรเจิดสุข
"การติดเชื้อสเต๊รปโตคอคคัสนิวโมเนีย (S. pneumoniae) ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 ถึงปีพ.ศ. 2541"
2542
SI-42-03*
นฤมล
เด่นทรัพย์สุนทร
"การใช้ acyclovir ในผู้ป่วยเด็ก"
2542
SI-42-04*
ปิยะพร
พงษ์จรรยากุล
"การศึกษาผู้ป่วยกลุ่มของโรคพรุนเบลลีในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531 ถึง 2541"
2542
SI-42-05*
ปรียานุช
ตรงฤทธิชัยการ
"การตรวจสอบการทำงานเบื้องต้นของไตในผู้ป่วยอัลฟ่าธาลัสซีเมีย"
Total 20 Record : 28 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] Next>>