ปีจบ
code
ชื่อ
นามสกุล
วิทยานิพนธ์
Abstract
รายละเอียด
2539
SI-39-06*
ณรงค์
เห็นประเสริฐแท้
"การตอบสนองต่อการรักษาด้วย growth hormone ในผู้ป่วย growth hormone deficiency"
2539
SI-39-07*
ดาริน
สันติชาติงาม
"การศึกษาผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมียที่รับไว้ในรพ.ศิริราช ปีพ.ศ. 2537"
2539
SI-39-08*
เต็มสิริ
หิญชีระนันทน์
"ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อย การศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยเด็ก รพ.ศิริราช ปี 2524-2538"
2539
SI-39-09*
น้ำเพชร
โปราณวงศ์
"แมลงกัดต่อย: การศึกษาผู้ป่วยในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.ศิริราช ปีพ.ศ. 2528-2538"
2539
SI-39-10*
ประคัลภ์
จันทร์ทอง
"ภาวะตับวายอย่างเฉียบพลันในเด็กไทย"
2539
SI-39-11*
พงษ์สรร
สุวรรณ
"การแปลผลจำนวน absolute neutrophils ในน้ำไขสันหลังของเด็กที่สงสัยเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดเป็นหนองจากบัคเตรี"
2539
SI-39-12*
พัชรินทร์
ประทีปรัตนะ
"การศึกษาความชุกของโรคปวดศีรษะและโรคปวดศีรษะไมเกรนของเด็กนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร"
2539
SI-39-13*
ภัสรา
นพพรพันธ์
"การศึกษาผู้ป่วย achondroplasia ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531-2538"
2539
SI-39-14*
รัชนีย์
ขวัญใจพานิช
"ความดันโลหิตสูงเรื้อรังในเด็ก"
2539
SI-39-15*
สมบัติ
หัชลีฬหา
"การสำรวจแนวทางการรักษาโรคหอบหืดในเด็กที่กระทำอยู่ในกลุ่มกุมารแพทย์ในประเทศไทย"
2539
SI-39-16*
สมฤดี
สะหรั่งบิน
"การศึกษา craniosynostosis ในโรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531-2537"
2539
SI-39-17*
อนงรัตน์
ศรีศวัสดิ์
"การศึกษาผู้ป่วย Williams syndrome ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตั้งแต่พ.ศ. 2528 ถึงพ.ศ. 2538"
2539
SI-39-18*
อุไร
วงศ์เดชอนันต์
"ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจากระดับเซรุ่มอินสุลินสูงในเด็กเล็ก รายงานผู้ป่วย 5 ราย"
2538
SI-38-01*
กนกพร
อุดมอิทธิพงศ์
"การศึกษาอาการและการแสดงของผู้ป่วยที่มีระดับยา theophylline ในพลาสมาเกินระดับรักษา"
2538
SI-38-02*
กลีบสไบ
ศรีวรรณบูรณ์
"ผลการศึกษา immunophenotype ในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันที่โรงพยาบาลศิริราชจำนวน 145 ราย"
2538
SI-38-03*
จิรวรรณ
อารยะพงษ์
"การศึกษาเปรียบเทียบภาวะซีดเฉียบพลันในกลุ่มผู้ป่วยแอลฟาธาลัสซีเมียที่มีภาวะพร่องจี6พีดีและไม่มีภาวะพร่องจี6พีดี"
2538
SI-38-04*
ทิพย์รัตน์
ทองบุญยัง
"ผลของการรักษาโรคอุจจาระร่วงต่อ mouth-to-anus transit-time และระยะเวลาของโรคอุจจาระร่วงในผู้ป่วยเด็กเล็กซึ่งป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน"
2538
SI-38-05*
บัญญัติ
อัศวเลิศพานิช
"รายงานผู้ป่วยภาวะ agenesis of the corpus callosum ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2531 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2538"
2538
SI-38-06*
เปรมวดี
ปัญญาธัญญะ
"การศึกษาอุบัติการของอาการหอบที่เกิดหลังการออกกำลังกายในผู้ป่วยเด็กไทยที่เป็นโรคหอบหืด"
2538
SI-38-07*
พึงเนตร
สฤษดิ์นิรันดร์
"การศึกษาการติดเชื้อ Epstein-Barr virus ในผู้ป่วยแรกเกิดถึง 15 ปี ที่รับไว้ในโรงพยาบาลศิริราช ในพ.ศ. 2526-2536"
Total 20 Record : 25 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>