ประวัติและผลงาน

RESUME

       
 ชื่อ กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ  

 ตำแหน่ง  
 ที่ทำงาน
 ถนนพรานนก ตำบลศิริราช อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700
     
       
 ชื่อ กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ  

 ตำแหน่ง  
 ที่ทำงาน
 ถนนพรานนก ตำบลศิริราช อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700
     
       
 ชื่อ กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ  

 ตำแหน่ง  
 ที่ทำงาน
 ถนนพรานนก ตำบลศิริราช อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700
     
       
 ชื่อ กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ  

 ตำแหน่ง  
 ที่ทำงาน
 ถนนพรานนก ตำบลศิริราช อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700
     
       
 ชื่อ กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ  

 ตำแหน่ง  
 ที่ทำงาน
 ถนนพรานนก ตำบลศิริราช อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700
     
       
 ชื่อ กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ  

 ตำแหน่ง  
 ที่ทำงาน
 ถนนพรานนก ตำบลศิริราช อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700
     
       
 ชื่อ กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ  

 ตำแหน่ง  
 ที่ทำงาน
 ถนนพรานนก ตำบลศิริราช อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700
     
       
 ชื่อ กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ  

 ตำแหน่ง  
 ที่ทำงาน
 ถนนพรานนก ตำบลศิริราช อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700
     
       
 ชื่อ กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ  

 ตำแหน่ง  
 ที่ทำงาน
 ถนนพรานนก ตำบลศิริราช อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700
     
ประวัติการศึกษา

รวมทั้งสิ้น = 4 รายการ 

           

ระดับการศึกษา

ชื่อเต็มวุฒิการศึกษา

ชื่อย่อวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

 

ปริญญาเอก วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2534

 
ปริญญาเอก Diplomate, American Board of Pediatrics Diplomate, American Board of Pediatrics Pediatric Infectious Diseases U. of Tennessee Medical Center at Knoxville, USA.

2538

 
ปริญญาเอก Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Diseases Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Diseases Infectious Diseases Cedars Sinai Medical Center, California, USA

2540

 
ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทย

 
             
ประวัติการศึกษา

รวมทั้งสิ้น = 4 รายการ 

           

ระดับการศึกษา

ชื่อเต็มวุฒิการศึกษา

ชื่อย่อวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

 

ปริญญาเอก วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2534

 
ปริญญาเอก Diplomate, American Board of Pediatrics Diplomate, American Board of Pediatrics Pediatric Infectious Diseases U. of Tennessee Medical Center at Knoxville, USA.

2538

 
ปริญญาเอก Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Diseases Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Diseases Infectious Diseases Cedars Sinai Medical Center, California, USA

2540

 
ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทย

 
             
ประวัติการศึกษา

รวมทั้งสิ้น = 4 รายการ 

           

ระดับการศึกษา

ชื่อเต็มวุฒิการศึกษา

ชื่อย่อวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

 

ปริญญาเอก วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2534

 
ปริญญาเอก Diplomate, American Board of Pediatrics Diplomate, American Board of Pediatrics Pediatric Infectious Diseases U. of Tennessee Medical Center at Knoxville, USA.

2538

 
ปริญญาเอก Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Diseases Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Diseases Infectious Diseases Cedars Sinai Medical Center, California, USA

2540

 
ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทย

 
             
ประวัติการศึกษา

รวมทั้งสิ้น = 4 รายการ 

           

ระดับการศึกษา

ชื่อเต็มวุฒิการศึกษา

ชื่อย่อวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

 

ปริญญาเอก วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2534

 
ปริญญาเอก Diplomate, American Board of Pediatrics Diplomate, American Board of Pediatrics Pediatric Infectious Diseases U. of Tennessee Medical Center at Knoxville, USA.

2538

 
ปริญญาเอก Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Diseases Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Diseases Infectious Diseases Cedars Sinai Medical Center, California, USA

2540

 
ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทย

 
             
ประวัติการศึกษา

รวมทั้งสิ้น = 4 รายการ 

           

ระดับการศึกษา

ชื่อเต็มวุฒิการศึกษา

ชื่อย่อวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

 

ปริญญาเอก วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2534

 
ปริญญาเอก Diplomate, American Board of Pediatrics Diplomate, American Board of Pediatrics Pediatric Infectious Diseases U. of Tennessee Medical Center at Knoxville, USA.

2538

 
ปริญญาเอก Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Diseases Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Diseases Infectious Diseases Cedars Sinai Medical Center, California, USA

2540

 
ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทย

 
             
ประวัติการศึกษา

รวมทั้งสิ้น = 4 รายการ 

           

ระดับการศึกษา

ชื่อเต็มวุฒิการศึกษา

ชื่อย่อวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

 

ปริญญาเอก วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2534

 
ปริญญาเอก Diplomate, American Board of Pediatrics Diplomate, American Board of Pediatrics Pediatric Infectious Diseases U. of Tennessee Medical Center at Knoxville, USA.

2538

 
ปริญญาเอก Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Diseases Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Diseases Infectious Diseases Cedars Sinai Medical Center, California, USA

2540

 
ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทย

 
             
ประวัติการศึกษา

รวมทั้งสิ้น = 4 รายการ 

           

ระดับการศึกษา

ชื่อเต็มวุฒิการศึกษา

ชื่อย่อวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

 

ปริญญาเอก วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2534

 
ปริญญาเอก Diplomate, American Board of Pediatrics Diplomate, American Board of Pediatrics Pediatric Infectious Diseases U. of Tennessee Medical Center at Knoxville, USA.

2538

 
ปริญญาเอก Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Diseases Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Diseases Infectious Diseases Cedars Sinai Medical Center, California, USA

2540

 
ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทย

 
             
ประวัติการศึกษา

รวมทั้งสิ้น = 4 รายการ 

           

ระดับการศึกษา

ชื่อเต็มวุฒิการศึกษา

ชื่อย่อวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

 

ปริญญาเอก วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2534

 
ปริญญาเอก Diplomate, American Board of Pediatrics Diplomate, American Board of Pediatrics Pediatric Infectious Diseases U. of Tennessee Medical Center at Knoxville, USA.

2538

 
ปริญญาเอก Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Diseases Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Diseases Infectious Diseases Cedars Sinai Medical Center, California, USA

2540

 
ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทย

 
             
ประวัติการศึกษา

รวมทั้งสิ้น = 4 รายการ 

           

ระดับการศึกษา

ชื่อเต็มวุฒิการศึกษา

ชื่อย่อวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

 

ปริญญาเอก วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2534

 
ปริญญาเอก Diplomate, American Board of Pediatrics Diplomate, American Board of Pediatrics Pediatric Infectious Diseases U. of Tennessee Medical Center at Knoxville, USA.

2538

 
ปริญญาเอก Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Diseases Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Diseases Infectious Diseases Cedars Sinai Medical Center, California, USA

2540

 
ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทย

 
             
ประวัติการทำงานและประสบการณ์ในการวิชาชีพ

รวมทั้งสิ้น = 9 รายการ 

   

ระยะเวลา

รายการ

 

1 มค.50 - ปัจจุบัน The Royal College of Pediatricians of Thailand (ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย  
30 พย.42 - 30 พย.42 American Academy of Pediatrics  
30 พย.42 - 30 พย.42 Infectious Diseases Society of America  
30 พย.42 - 30 พย.42 Thai Medical Association (แพทยสภา)  
30 พย.42 - 30 พย.42 The Virology Association of Thailand (สมาคมไวรัสวิทยาแห่งประเทศไทย)  
30 พย.42 - 30 พย.42 Infectious Diseases Association of Thailand (สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย)  
30 พย.42 - 30 พย.42 Pediatric Infectious Diseases Society of Thailand (สมาคมโรคติดเชื้อเด็กแห่งประเทศไทย)  
30 พย.42 - 30 พย.42 Pediatric Society of Thailand (สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย)  
30 พย.42 - 30 พย.42 Thai AIDS Society (สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย)