ประวัติและผลงาน

RESUME

       
 ชื่อ กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ  

 ตำแหน่ง  
 ที่ทำงาน
 ถนนพรานนก ตำบลศิริราช อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700
     
ประวัติการศึกษา

รวมทั้งสิ้น = 4 รายการ 

           

ระดับการศึกษา

ชื่อเต็มวุฒิการศึกษา

ชื่อย่อวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

 

ปริญญาเอก วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2534

 
ปริญญาเอก Diplomate, American Board of Pediatrics Diplomate, American Board of Pediatrics Pediatric Infectious Diseases U. of Tennessee Medical Center at Knoxville, USA.

2538

 
ปริญญาเอก Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Diseases Diplomate, American Subboard of Pediatric Infectious Diseases Infectious Diseases Cedars Sinai Medical Center, California, USA

2540

 
ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทย

 
             
ประวัติการทำงานและประสบการณ์ในการวิชาชีพ

รวมทั้งสิ้น = 9 รายการ 

   

ระยะเวลา

รายการ

 

1 มค.50 - ปัจจุบัน The Royal College of Pediatricians of Thailand (ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย  
30 พย.42 - 30 พย.42 American Academy of Pediatrics  
30 พย.42 - 30 พย.42 Infectious Diseases Society of America  
30 พย.42 - 30 พย.42 Thai Medical Association (แพทยสภา)  
30 พย.42 - 30 พย.42 The Virology Association of Thailand (สมาคมไวรัสวิทยาแห่งประเทศไทย)  
30 พย.42 - 30 พย.42 Infectious Diseases Association of Thailand (สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย)  
30 พย.42 - 30 พย.42 Pediatric Infectious Diseases Society of Thailand (สมาคมโรคติดเชื้อเด็กแห่งประเทศไทย)  
30 พย.42 - 30 พย.42 Pediatric Society of Thailand (สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย)  
30 พย.42 - 30 พย.42 Thai AIDS Society (สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย)  
     
ประวัติการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

รวมทั้งสิ้น = 23 รายการ 

   

ระยะเวลา

รายการ

 

1 ตค.51  -  2 ตค.52 หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ  
19 ตค.49  -  1 กพ.50 อนุกรรมการพิจารณายาที่ใช้ในโรงพยาบาล  
29 พย.49  -  1 กพ.50 ผู้เชี่ยวชาญการประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  
21 สค.49  -  1 กพ.50 ผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ  
25 กย.49  -  1 กพ.50 คณะบรรณธิการหนังสือแนวทางการดุแลรักษาติดเชื้อเอชไอวีในเด็ก  
27 กย.49  -  1 กพ.50 กรรมการพิจารณาปรับปรุงร่างแนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวีเอดส์ในเด็กไทย  
15 มีค.49  -  1 กพ.50 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
14 มิย.49  -  1 กพ.50 กรรมการจัดอบรมระยะสั้น  
8 กย.49  -  1 กพ.50 คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  
1 กพ.50  -  1 กพ.50 คณะกรรมการบริหารสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย  
1 กพ.50  -  1 กพ.50 คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศ  
1 กพ.50  -  1 กพ.50 อนุกรรมการจริยธรรม ราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร์  
1 กพ.50  -  1 กพ.50 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (EXPERT COMMITTEE) ประกาศราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยในอนุสาขาวิชาโรคติดเชื้อ  
15 ตค.53  -  21 ตค.53 คณะอนุกรรมการพิจารณายาที่ใช้ในโรงพยาบาลศิริราช  
3 กย.52  -  25 กย.52 คณะทำงานพิจารณาให้วัคซีนแก่บคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
12 มีค.53  -  28 เมย.53 คณะกรรมการวิชาการด้านการรักษาพยาบาลโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ  
1 ตค.54  -  30 กย.56 คณะกรรมการบริหารสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย  
7 สค.55  -  31 ธค.55 คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการโรคมือ เท้า ปาก  
18 กค.55  -  31 ธค.55 คณะอุนกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
17 กค.55  -  31 ธค.55 คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการวิชาการสำนักวัณโรค  
23 มิย.53  -  ปัจจุบัน คณะกรรมการและอนุกรรมการศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช (Siriraj Day Care)  
22 กย.49  -  ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย  
24 กค.52  -  ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการดำเนินงานดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009  
     
ประวัติการได้รับรางวัล

รวมทั้งสิ้น = 3 รายการ 

   

ปี พ.ศ.

รายการ

 

 3 มีค.52 - 3 มีค.52  รางวัลตำราศิริราช-มหิดล ประจำปี 2551  
 20 พย.53 - ปัจจุบัน  ศ์ษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2553  
 28 เมย.55  อาจาารย์ดีเด่น "โครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Awards)" พ.ศ. 2554 (ประเภทอาจารย์อาวุโสดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  
     
ประวัติการเป็นสมาชิกสมาคมทางวิชาการ

รวมทั้งสิ้น = 12 รายการ 

   

ปี พ.ศ.

รายการ

 

30 พย.42 - 30 พย.42 เป็นกรรมการสอบอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ณ ห้องประชุมสิริวัฒน-ภักดี ชั้น 9 อาคารพัชรกิติยาภา ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2546 เวลา 13.00-16.00 น.  
30 พย.42 - 30 พย.42 เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และ Spot diagnosis ของเฟลโลว์โรคติดเชื้อในเด็ก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 13.00-15.20 น.  
30 พย.42 - 30 พย.42 เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์การฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญ ในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2547 เวลา 13.00-16.00 น.  
30 พย.42 - 30 พย.42 เป็นกรรมการข้อสอบ Fellow ของชมรมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย  
30 พย.42 - 30 พย.42 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ของคณะอนุกรรมการการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของแพทยสภา ประกาศแพทยสภาที่ 32/2542  
30 พย.42 - 30 พย.42 เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน HIV/AIDS คำสั่งคณะกรรมการการแพทย์ ที่ 18/2547 สั่ง ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2547 ถึงปัจจุบัน  
30 พย.42 - 30 พย.42 เป็นที่ปรึกษาของ WHO SEARO treatment guidelines, 17-18 June, Bangkok, Thailand.  
30 พย.42 - 30 พย.42 เป็นคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการป้องกันการแพร่เชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 717/2547 สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ถึงปัจจุบัน  
30 พย.42 - 30 พย.42 เป็นคณะทำงาน เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล ที่ 1379/2547 สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2547 ถึงปัจจุบัน  
30 พย.42 - 30 พย.42 เป็นคณะกรรมการประจำศูนย์ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และคณะอนุกรรมการ คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สั่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2547  
30 พย.42 - ปัจจุบัน เป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกจำลอง หะริณสุต ในวันที่ 7 มีนาคม 2546 เวลา 9.00-15.00 น.  
1 ตค.52 - ปัจจุบัน เป็นอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2552-2555  
     
ประวัติการได้รับเชิญไปบรรยาย/วิพากษ์งานวิชาการ

รวมทั้งสิ้น = 4 รายการ 

   

ระยะเวลา

รายการ

 

18 ต.ค. 2552 - 18 ต.ค. 2552 ประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ ของ รวกท. เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 9  
9 ต.ค. 2552 - 9 ต.ค. 2552 ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิค้มกันโรค ครั้งที่ 10/2552 เวลา 13.00-16.30 น ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักระบาดวิทยา  
28 ต.ค. 2552 - 28 ต.ค. 2552 บรรยายวิชาเรื่อง "วัคซีนรวมและวัคซีนใหม่ในเด็ก" เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 รพ.เจ้าพระยา  
2 มี.ค. 2553 - 2 มี.ค. 2553 เข้าร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีเร่งด่วน  
     
ผลงานการตีพิมพ์งานวิจัย

รวมทั้งสิ้น = 116 รายการ 

   

 

 

 

1. Chokephaibulkit K, Cressey TR, Capparelli E, Sirisanthana V, Muresan P, Hongsiriwon S, Ngampiyaskul C, Limwongse C, Wittawatmongkol O, Aurpibul L, Kabat B, Toye M, Smith ME, Eksaengsri A, McIntosh K, Yogev R, the IMPAACT P1069 Team. .  Pharmacokinetics and safety of a new paediatric fixed-dose combination of zidovudine/lamivudine/nevirapine in HIV-infected children..   Antivir Ther.,  ,   ( 2011)116(8):1287-95..  
2. Kerdpanich A, Chokephaibulkit K, Watanaveeradej V, Vanprapar N, Simasathien S, Phavichitr N, Bock HL, Damaso S, Hutagalung Y, Han HH. .  Immunogenicity of a live-attenuated human rotavirus RIX4414 vaccine with or without buffering agent..  Hum Vaccin. ,  2010 Mar 26;6(3).,   (2010):.  
3. Ngaosuwankul N, Noisumdaeng P, Komolsiri P, Pooruk P, Chokephaibulkit K, Chotpitayasunondh T, Sangsajja C, Chuchottaworn C, Farrar J, Puthavathana P..  Influenza A viral loads in respiratory samples collected from patients infected with pandemic H1N1, seasonal H1N1 and H3N2 viruses. Virol J..  Virol J. ,  2010 Apr 20;7(1):75.,   (2010):.  
4. Nakwan N, Nakwan N, Chokephaibulkit K. .  Pasteurella multocida infection in the neonates..  Pediatr Infect Dis J. ,  2010 Feb;29(2):192.,   (2010):192.  
5. Wittawatmongkol O, Vanprapar N, Chearskul P, Phongsamart W, Prasitsuebsai W, Sutthent R, Chokephaibulkit K..  Boosted p24 antigen assay for early diagnosis of perinatal HIV infection..  J Med Assoc Thai. ,  2010 Feb;93(2):187-90.,   (2010)93:187-90..  
6. Srifeungfung S, Tribuddharat C, Comerungsee S, Chatsuwan T, Treerauthanaweeraphong V, Rungnobhakhun P, Nunthapisud P, Chokephaibulkit K..  Serotype coverage of pneumococcal conjugate vaccine and drug susceptibility of Streptococcus pneumoniae isolated from invasive or non-invasive diseases in central Thailand, 2006-2009. .  Vaccine. ,  2010 Apr 26;28(19):3440-4.,   (2010)28:34440-4..  
7. Kariminia A, Chokephaibulkit K, Pang J, Lumbiganon P, Hansudewechakul R, Amin J, Kumarasamy N, Puthanakit T, Kurniati N, Nik Yusoff NK, Saphonn V, Fong SM, Razali K, Nallusamy R, Sohn AH, Sirisanthana V..  Cohort Profile: The TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database. .  Int J Epidemiol. ,  2010 Jan 25:1-10.,   (2010)25:1-10.  
8. Kariminia A, Chokephaibulkit K, Pang J, Lumbiganon P, Hansudewechakul R, Amin J, Kumarasamy N, Puthanakit T, Kurniati N, Nik Yusoff NK, Saphonn V, Fong SM, Razali K, Nallusamy R, Sohn AH, Sirisanthana V. .  Cohort Profile: The TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database..  Int J Epidemiol. ,   Jan,   (2010)25:1-10..  
9. Kositanont U, Wasi C, Wanprapar N, Bowornkiratikachorn P, Chokephaibulkit K Chearskul S, Chimabutra K, Sutthent R, Foongladda S, Inagi R, Kurata T, Yamanishi K. .  Primary infection of human herpesvirus 6 in children with vertical infection of human immunodeficiency virus type 1. .  J Infect Dis. .,  1999;180:50-5,   (1999)180:50-5..  
10. Chokephaibulkit K Chuachoowong R, Chotpitayasunondh T, Chearskul S, Vanprapar N, Waranawat N, Mock P, Shaffer N, Simonds RJ, .  for the Bangkok collaborative perinatal HIV transmission study group. Evaluating a new strategy for prophylaxis to prevent Pneumocystis carinii pneumonia in HIV-exposed infants in Thailand. .  AIDS. ,  2000;14:1563-9.,   (2000)14:1563-9..  
11. Young NL, Shaffer N, Chaowanachan T, Chotpitayasunondh T, Vanprapar N, Mock PA, Waranawat N, Chokephaibulkit K Chuachoowong R, Wasinrapee P Mastro TD, Simonds RJ, .  for the Bangkok collaborative perinatal HIV transmission study group. Early diagnosis of HIV-1-infants in Thailand using RNA and DNA PCR assays sensitive to non-B subtypes. .  JAIDS. ,  2000;24:401-7.,   (2000)24:401-7..  
12. Phanuphak N, Chokephaibulkit K Boonsuk S, Chaithongwongwatthana S Jadwattanakul T, Bhakeecheep S, Phanuphak P.  Evolution of Interventions to Prevent Mother- To-Child Transmission of HIV: Perspective from Thailand.  Siriraj Med J ,  ,   (2011)63:20-24.  
13. Phongsamart W, Wittawatmongkol O, Vanprapar N, Chokephaibulkit K..  Challenges in Management of Pediatric HIV/AIDS: Thailand Perspective..  Siriraj Med J,  ,   ( 2011)63:25-31.  
14. Kankirawatana P, Chokephaibulkit K Puthavathana P, Yoksan S, Apintanapong S, Pongthapisit V. .  Dengue infection presenting with central nervous system manifestation. .  J Child Neurol. ,  2000;15:544-7.,   (2000)15:544-7..  
15. Pancharoen C, Hongsiriwon S, Swasdichai K, Puthanakit T, Tangsathapornpong A, lolekha S, Punpanich W, Tarunotai U, Warachit B, Mekmullica J, Kosalaraksa P, Chokephaibulkit K Kerdpanich A. .  Epidemiology of invasive meningococcal disease in 13 government hospitals in Thailand, 1994-1999. .  Southeast Asian J Trop Med Public Health. ,  2000;31:708-11.,   (2000)31:708-11.  
16. Chotpitayasunondh T, Vanprapar N, Simonds RJ, Chokephaibulkit K, Waranawat N, Mock P, Chuachoowong R, Young N, Mastro TD,.  Shaffer N, for the Bangkok Collaborative Perinatal HIV Transmission Study Group. Safety of late in utero exposure to zidovudine in infants born to human immunodeficiency virus-infected mothers: Bangkok. .  Pediatr. ,  2001;7:1-6.,   (2001)7:1-6.  
17. Chokephaibulkit K Kankirawatana P, Apintanapong S, Pongthapisit V, Yoksan S, Kositanont U, Puthavathana P..  Viral etiologies of encephalitis in Thai children. .  Pediatr Infect Dis J. ,  2001;20:216-8.,   (2001)20:216-8..  
18. Mongkolrattanothai K, Chokephaibulkit K Kolatat T, Vanprapar N, Chearskul S, Srihapol N, Pumsawan V, Pakaworawuth S, Dhiraputra C.  Nosocomial bloodstream infection in pediatric patients: Siriraj hospital, Bangkok; 1996-1999. .  J Med Assoc Thai. .,  2001;84:160-5,   (2001)84:60-5..  
19. Chokephaibulkit K Wanachiwanawin D, Tosasuk K, Pavitpok J, Vanprapar N, Chearskul S. .  Intestinal parasitic infections among human immunodeficiency virus-infected and -uninfected children hospitalized with diarrhea in Bangkok, Thailand. .  Southeast Asian J Trop Med Public Health. ,  2001;32:770-5.,   (2001)32:770-5..  
20. Chokephaibulkit K Veerakul G, Vanprapar N, Chaiprasert A, Tanphaichitr V, Chearskul S. .  Penicilliosis-Associated hemophagocytic syndrome in a human immunodeficiency virus-infected child: The first case report in children. .  J Med Assoc Thai. ,  2001;84:426-9.,   (2001)84:426-9..  
21. Wanachiwanawin D, Sutthent R, Chokephaibulkit K Mahakittikun V, Ongrotchanakun J, .  Toxoplasma gondii antibodies in HIV and non-HIV infected Thai pregnant women. .  Asian Pacific J of Allergy and Immunology. ,  2001;19:291-3.,   (2001)19:291-3..  
22. Chearskul S, Chotpitayasunondh T, Simonds RJ, Wanprapar N, Waranawat N, Punpanich W, Chokephaibulkit K Mock PA, Neeyapun K, Jetsawang B, Teeraratkul A, Supapol W, Mastro TD, Shaffer N.  for the Bangkok Collaborative Perinatal HIV Transmission Study Group. Survival, disease manifestations, and early predictors of disease progression among children with perinatal human immunodeficiency virus infection in Thailand. .  Pediatr. ,  2002;110:1-6.,   (2002)110:1-6..  
23. Sutthent R, Chokephaibulkit K Piyasujabul D, Vanprapar N, Roogpisuthipong A, Chaisilwatana P. .  Effect of perinatal short-course zidovudine on the clinical and virological manifestations of HIV-1 subtype E infection in infants. .  J Clin Virol. ,  2002;25:47-56.,   (2002)25:47-56..  
24. Chokephaibulkit K Danchaivijitr S, Boonpragaigaew G, Dhiraputra C, Vanprapar N, Visitsunthorn N, Trakulsomboon S. .  The Outbreak of Serratia marcescens Bacteremia in a Pediatric ward, Siriraj Hospital 1997. .  J Med Assoc Thai. .,  2002;85(Suppl 2):674-81,   (2002)85:674-81.  
25. Phongsamart W, Chokephaibulkit K Chaiprasert A, Vanprapar N, Chearskul S, Lolekha R. .  Mycobacterium avium complex in HIV-infected Thai children. .  J Med Assoc Thai. ,  2002;85 (Suppl 2):682-9.,   (2002)85:682-9..  
26. Vanprapar N, Chearskul S, Chokephaibulkit K, Phongsamart W, Lolekha R. .  High CD4+T-cells percentage and/or low viral load are predictors of 1-5 years survival in HIV-1 vertically infected Thai children. .  J Med Assoc Thai. ,  2002;85(Suppl 2):690-3.,   (2002)85:690-3..  
27. Sanpakit K, Veerakul G, Kriengsuntornkij W, Chokephaibulkit K Tanphaichitr VS, Mahasandana C. .  Malignancies in HIV-infected children at Siriraj Hospital. .  J Med Assoc Thai. ,  2002;85(Suppl 2):542-8.,   (2002)85:542-8..  
28. Wanachiwanawin D, Chokephaibulkit K, Lertlaituan P, Ongrotchanakun J, Chinabut P, .  Thakerngpol K. Intestinal microsporidiosis in HIV-infected children with diarrhea. .  Southeast Asian J Trop Med Public Health. ,  2002;33:241-5.,   (2002)33:241-5..  
29. Lolekha R, Wanachiwanawin D, Chokephaibulkit K, Vanprapar N, Chearskul S, Kosalaraksa P. .  Cryptococcus neoformans infection in Thai children: Siriraj hospital during 1996-2000. .  Thai J Pediatr. ,  2002;41:16-24.,   (2002)41:16-24..  
30. Sutthent R, Gaudart N, Chokephaibulkit K Tanliang N, Kanoksinsombath C, Chaisilwatana P. .  p24 Antigen detection assay modified with a booster step for diagnosis and monitoring of human immunodeficiency virus type 1 infection. .  J Clin Microbiol. ,  2003;41:1016-1022.,   (2003)41:1016-22..  
31. Chokephaibulkit K Phongsamart W, Vanprapar N, Chotpitayasunondh T, Chearskul S. .  Catch-Up Vaccination against Haemophilus influenzae type b in Human Immunodeficiency Virus-Infected Thai Children Older Than Two Years Old. .  Vaccine. ,  2004; 22:2018-22.,   (2004)22:2018-22..  
32. Lolekha R, Chokephaibulkit K Yoksan S, Vanprapar N, Phongsamart W, Chearskul S. .  Diagnosis of dengue infection using various diagnostic tests in the early stage of illness. .  Southeast Asian J Trop Med Public Health. ,  2004;35:391-5.,   (2004)35:391-5..  
33. Grose C, Chokephaibulkit K.  Avian influenza virus infection of children in Vietnam and Thailand. .  Pediatr Infect Dis J.,   2004;23:793-4.,   (2004)23:793-4..  
34. Chotpitayasunondh T, Ungchusak K, Hanshaoworakul W, Chunsuthiwat S, Sawanpanyalert P, Kijphati R, Lochindarat S, Srisan P, Suwan P, Osotthanakorn Y, Anantasetagoon T, Kanjanawasri S, Tanupattarachai S, Weerakul J, Chaiwirattana R, Maneerattanaporn M, Poolsavathitikool R, Chokephaibulkit K Apisarnthanarak A, Dowell SF.  Human disease from influenza A (H5N1), Thailand, 2004. .  Emerg Infect Dis. ,  2005;11:201-9.,   (2005)11:201-9..  
35. Chokephaibulkit K Uiprasertkul M, Puthavathana P, Chearskul P, Auewarakul P, Dowell SF, Vanprapar N. .  A child with avian influenza A (H5N1) infection. .  Pediatr Infect Dis J. ,  2005; 24:162-6.,   (2005)24:62-6..  
36. Sakuntabhai, A, Turbpaiboon C, Casadémont I, Chuansumrit A, Lowhnoo T, Kajaste-Rudnitski A, Mint Kalayanarooj S, Tangnararatchakit K, Tangthawornchaikul N, Vasanawathana S, Chaiyaratana W, Yenchitsomanus P, Suriyaphol P, Avirutnan P, Chokephaibulkit KMatsuda F, Yoksan S, Jacob Y, Lathrop G M, Malasit P, Desprès7 P & Julier C. .  A variant in the CD209 promoter is associated with severity of dengue disease. .  Nature Genetics. ,  2005;37: 507-13.,   (2005)37:507-13..  
37. Srifuengfung S, Chokephaibulkit K Yungyuen T, Tribuddharat C.  Bacteremia and antimicrobial susceptibilities in HIV-infected patients at Siriraj Hospital. .  Southeast Asian J Trop Med Public Health. ,  2005 Mar;36(2):347-51.,   (2005)36:347-51..  
38. Srifuengfung S, Chokephaibulkit K, Yungyuen T, Tribuddharat C.  Salmonella meningitis and antimicrobial susceptibilities..  Southeast Asian J Trop Med Public Health. ,  2005 Mar,   (36)2:312-6..  
39. Chokephaibulkit K, Chaisilwattana P, Vanprapar N, Phongsamart W, Sutthent R. .  . Lack of resistant mutation development after receiving short-course zidovudine plus lamivudine to prevent mother-to-child transmission. .  AIDS. ,  2005,   (19)11:1231-1233..  
40. Vanprapar N, Sutthent R, Chokephaibulkit K, Phongsamart W, Chearskul P..  Modified boosted-p24 antigen can predict HIV-1 RNA viral load (Ampiclor HIV-1 Monitor). .  Siriraj Med J. ,  2005,   (57):173-6..  
41. Srifuengfung S, Thammawart S, Leelarasamee A, Chokephaibulkit K Dejsirilert S, .  Tribuddharat C. Pneumococcl: Drug susceptibilities and preliminary epidemiological studies by penicillin binding protein genotyping..  Southeast Asian J Trop Med Public Health. ,  2005 (May),   (36)3:658-62..  
42. Chokephaibulkit K Plipat N, Cressey TR, Frederix K, Phongsamart W, Capparelli E, Kolladarungkri T, Vanprapar N. .  Pharmacokinetics of nevirapine in HIV-infected children receiving an adult fixed-dose combination of stavudine, lamivudine and nevirapine.  AIDS. ,  2005 Sep 23,   (19)14:1495-1499..  
43. Uiprasertkul M, Puthavathana P, Sangsiriwut K, Pooruk P, Srisook K, Peiris M, Nicholls JM, Chokephaibulkit K, Vanprapar N, Auewarakul P.  Influenza A H5N1 replication sites in humans. .  Emerg Infect Dis. ,  2005 Jul;11,   (11)7:1036-41..  
44. Pancharoen C, Nuchprayoon I, Thisyakorn U, Chokephaibulkit K, Veerakul G, Punpanich W, Kanjanapongkul S, Mekmullica J, Wongsawat J, Bowonkiratikachorn P, Hongsiriwon S, Thanarattanakorn P, Kosalaraksa P, Wiangnon S, Saerejittima A, Kochavate S..  Hospital-based epidemiologic survey of malignancies in children infected with human immunodeficiency virus in THAILAND. .  Pediatr Infect Dis J. ,  2005; October,   (24)10:923-924..  
45. Chearskul P, Chokephaibulkit K, Chearskul S, Phongsamart W, Plipat N, Lapphra K, Vanprapar N. .  Effect of antiretroviral therapy in human immunodeficiency Virus-infected children. .  J Med Assoc Thai. ,  2005,   (88)(Suppl 8)::100-5..  
46. Lapphra K, Vanprapar N, Phongsamart W, Chearskul P, Chokephaibulkit K..  49. Lapphra K, Vanprapar N, Phongsamart W, Chearskul P, Chokephaibulkit K. Dyslipidemia and lipodystrophy in HIV-infected Thai children on highly active antiretroviral therapy (HAART). .  J Med Assoc Thai. ,  2005 Jul,   (88)7:956-66..  
47. Udomittipong K, Chokephaibulkit K, Susiva C, Nithipunyathumrong S, Mahoran K..  Clinical presentation and lung function of children hospitalized with 2009 pandemic influenza A(H1N1) pneumoni.   Southeast Asian J Trop Med Public Health,  4 July 2011,   (2011)42:824-30..  
48. .  Dealing with HIV-infected Adolescents: The Challenging.  J Infect Dis Antimicrob Agents,  ,   (2011)28:1-3..  
49. Wittawatmongkol O, Vanprapar N, Chearskul P, Phongsamart W, Prasitsuebsai W, Sutthent R, Chokephaibulkit K. .  Boosted p24 Antigen Assay for Early Diagnosis of Perinatal HIV Infection. .  J Med Assoc Thai ,  2010; 93 (2): 187-90.,   (2010)93:187-90..  
50. Nakwan N, Chokephaibulkit K. .  Can intravenous colistin effectively treat ventilator-associated pneumonia in the pediatric and neonatal patients ?..  Eur J Pediatr,   Oct,   (2011)170(10):1355-6..  
51. Bangkok Collaborative Perinatal HIV Transmission Study Group. .  The Bangkok short-course zidovudine trial to reduce perinatal HIV transmission: summary of the findings and operational issues. .  Prenat Neonat Med .,  (1999)4:398-404..,   (1999)4::398-404,.  
52. Perng GC, Lei HY, Lin YS, Chokephaibulkit K..   Dengue Vaccines: Challenge and Confrontation. .  World Journal of Vaccine. ,  Nov;,   (2011)1(4):109-30..  
53. Udompornwattana S, Srajai K, Suwan P, Tangsathapornpong A, Wittawatmongkol O, Phongsamart W, Vanprapar N, Nuntarukchaikul M , Taeprasert P, Sricharoenchai S, Tanchaweng S, Phutwattana P, Taylor W RJ, Maleesatharn A, Chokephaibulkit K. .  The Clinical Features, Risk of Prolonged Hospitalization and Household Infections of Hospitalized Children for Pandemic 2009 Influenza A (H1N1) Virus Infection in Thailand..  J Med Assoc Thai,  ,   ( 2012)95 (3)::403-11..  
54. Chokephaibulkit K, Vanprapar N, Sutthent R, Phongsamart W, Chotpitayasunondh T, Bowornkitikajorn P, Samkoset R, Tarunothai U, Chearskul S..  Initiation of antiretroviral treatment with dual nucleoside reverse transcriptase inhibitors in human immunodeficiency virus-infected infants with less advanced disease in a resource-limited setting: A Multi-Center Study in Thailand 1998-2000. .  J Med Assoc Thai. ,  2005,   (88)Suppl 8:1-8..  
55. Sanpakit K, Phuakpet K, Veerakul G, Narkbunnam N, Chokephaibulkit K..  Evaluation of guideline for treatment of febrile neutropenia in pediatric cancer at Siriraj Hospital. .  J Med Assoc Thai. ,  2005,   (88):124-34..  
56. Sutthent R, Arworn D, Kaoriangudom S, Chokphaibulkit K , Chaisilwatana P, Wirachsilp P, Thiamchai V, Sirapraphasiri T, Tanprasertsuk S..  HIV-1 drug resistance in Thailand: before and after national access to antiretroviral program. .  J Clin Virol. ,  2005,   (34:):272-6..  
57. Mekviwattanawong S, Srifuengfung S, Chokepaibulkit K, Lohsiriwat D, Thamlikitkul V, .  Epidemiology of Staphylococcus aureus infections and the prevalence of infection caused by community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus in hospitalized patients at Siriraj Hospital. .  J Med Assoc Thai. ,  2006,   (89)Suppl 5:S106-17..  
58. Rattanaumpawan P, Thamlikitkul V, Chokepaibulkit K, Lohsiriwat D, Aswapokee N. .  Vancomycin overuse in Siriraj Hospital. .  J Med Assoc Thai. ,  2006,   (89)(Suppl 5)::S125-32..  
59. Phongsamart W, Srifeungfung S, Dejsirilert S, Chatsuwan T, Nunthapisud P, Treerauthaweeraphong V, Rungnobhakhun P, Chokephaibulkit K. .  Serotype distribution and antimicrobial susceptibility of S.pneumoniae causing invasive disease in Thai children younger than 5 years old, 2000-2005. .  Vaccine. ,  2007 (Jun),   (25):1275-80..  
60. Plipat N, Cressey TR, Vanprapar N, Chokephaibulkit K..  Efficacy and plasma concentrations of indinavir when boosted with ritonavir in human immunodeficiency virus-infected Thai chlildren. .  Pediatr Infect Dis J. ,  2007(Jun),   (26)1:86-88..  
61. Uiprasertkul M, Kitphati R, Puthavathana P, Kriwong R, Kongchanagul A, Ungchusak K, Angkasekwinai S, Chokephaibulkit K, Srisook K, Vanprapar N, Auewarakul P. .  Apoptosis and pathogenesis of avian influenza A (H5N1) virus in humans..  EID.,  2007,   (13:):708-12..  
62. Srifeungfung S, Poonwan N, Tribuddharat C. Chokephaibulkit K..  Prevalence of Nocardia species isolated form patients with respiratory tract infections at Siriraj Hospital, Thailand. .  J Infect Dis Antimicrob Agents. ,  ,   (2007):24:1-6..  
63. Cressey TR, Plipat N, Fregonese F, Chokephaibulkit K..  Indinavir/ritonavir remains an important component of HAART for the treatment of HIV/AIDS, particularly in resource-limited settings. .  Expert Opin Drug Metab Toxicol. ,  2007(Jun),   (3:):347-361..  
64. Srifeungfung S, Chokephaibulkit K, Tribuddharat C. .  Serotypes and antimicrobial susceptibilities of Streptococcus pneumoniae isolated from Hospitalized patients in Thailand. Southeast Asian .  J Trop Med Public Health. ,  2007,   (3):469-77..  
65. Chokephaibulkit K, Wisuthsarewong W, Veerakul G, Limprayoon K, Pattaragarn A, Punnakanta L, Phongsamart W, Chongkolwatana V, Suvatte V. .  Clinical practice guide for management of dengue hemorrhagic fever (DHF) Siriraj Hospital. .  Siriraj Med J. ,  2007,   (59:):201-5..  
66. Srifeungfung S, Chayakulkeeree M, Chokephaibulkit K, Tribuddharat C. .  Five-year study of antimicrobial susceptibility and -lactamase production in Haemophilus influenzae..  Southeast Asian J Trop Med Public Health. ,  2007;38:732-36. (July),   (36):732-36..  
67. Chokephaibulkit K, Chotpitayasunondh T, Vanprapar N, Waranawat N, Mock PA, McConnell MS, Jetswang B, Neeyapun K, Tappero JW, Culnane M. .  Assessment of bacille calmette-guérin vaccine reaction in HIV-exposed Thai infants . .  Clinical Infectious Diseases. ,  2007;45:1016-1018 (Oct),   (45):1016-8..  
68. Limawongpranee S, Wanachiwanawin D, Chokephaibulkit K, Onchrotchanakun J, Lertlaituan P, Wankhom S. .  Sensitive detection of Pneumocysts jirovecii DNA in gastric wash using nested polymerase chain reaction..  Southeast Asian J Trop Med Public Health. ,  2007;38:892-6. (September).,   (38):892-6..  
69. Plipat N, Kottapat U, Komoltri C, Voradilokkul J, Anansakunwantt W, chearskul P, Lapphra K, Phongsamart W, Chearskul S, Chokephaibulkit K. Vanprapar N. .  Evaluation of a practical method to assess antretroviral adherence in HIV-infected Thai children. .  Southeast Asian J Trop Med Public Health. September. ,  2007;38:828-34.,   (38):28-34..  
70. Lapphra K, Sangcharaswichai A, Chokephaibulkit K, Tiengrim S, Piriyakarnsakul W,.  Evaluation of an NS1 antigen detection for diagnosis of acute dengue infection in patients with acute febrile illness. .  Diagn Microbiol Infect Dis. ,  2008;60:387-91.,   (60):387-1..  
71. Surachatkumtonekul T, Chokephaibulkit K, Vanprapar N, Pamonvaechavan P. .  Treatment of cytomegalovirus (CMV) retinitis with intravitreous ganciclovir in HIV-jnfected children. .  J Med Assoc Thai. ,  2008;(3):331-7.,   (3):331-7..  
72. Phongsamart W, Yoksan S, Vanaprapar N, Chokephaibulkit K..  Dengue virus infection in late pregnancy and transmission to the infants. .  Pediatr Infect Dis J. ,  2008;:500-4.,   ():500-4..  
73. Srifuengfung S, Tribuddharat C, Champreeda P, Daniels J, Chokephaibulkit K, Wongwan N, Polwichai P..  Antimicrobial susceptibility of Streptococcus pneumoniae isolated from patients with respiratory tract infections in Thailand..  . Southeast Asian J Trop Med Public Health. ,  2008;39(3):461-6.,   (39)3:461-6..  
74. Lapphra K, Vanprapar N, Chearskul S, Phongsamart W, Chearskul P, Prasitsuebsai W, Chokephaibulkit K. .  Efficacy and tolerability of nevirapine- versus efavirenz-containing regimens in HIV-infected Thai children..  Int J Infect Dis. ,  2008;12:e33-8.,   (12e):33-8..  
75. Nakwan N, Nakwan N, Atta T, Chokephaibulkit K. .  Neonatal Pasteurellosis: a review of reported cases. .  Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. ,  2009 Sep;94(5):373-6.,   (34)5:373-6..  
76. Noisakran S, Gibbons RV, Songprakhon P, Jairungsri A, Ajariyakhajorn C, Nisalak A, Jarman RG, Malasit P, Chokephaibulkit K, Perng GC. .  Detection of dengue virus in platelets isolated from dengue patients. .  Southeast Asian J Trop Med Public Health. ,  2009 Mar;40(2):253-62.,   (40)2:253-62..  
77. Kitphati R, Pooruk P, Lerdsamran H, Poosuwan S, Louisirirotchanakul S, Auewarakul P, Chokphaibulkit K, Noisumdaeng P, Sawanpanyalert P, Puthavathana P..  Kinetics and longevity of antibody response to influenza A H5N1 virus infection in Humans..  Clin Vaccine Immunol. ,  2009 Jul;16(7):978-81.,   (16)7:978-81..  
78. Noisakran S, Chokephaibulkit K, Songprakhon P, Onlamoon N, Hsiao HM, Villinger F, Ansari A, Pernga GC. .  A re-evaluation of the mechanisms leading to dengue hemorrhagic fever .  Ann. N.Y. Acad. Sci. ,  2009;1171:E24–E35.,   (1171):24-35..  
79. Puthanakit T, Chokephaibulkit K, Suntarattiwong P, Gorowara M, Vanprapar N, Leawsrisuk P, .  Therapeutic drug monitoring of lopinavir in human immunodeficiency virus-infected children receiving adult tablets Therapeutic drug monitoring of lopinavir tablets given to children..  Pediatr Infect Dis. J ,  2010 Jan;29(1):79-82.,   (29)1:79-82..  
80. Kariminia A, Chokephaibulkit K, Pang J, Lumbiganon P, Hansudewechakul R, Amin J, Kumarasamy N, Puthanakit T, Kurniati N, Nik Yusoff NK, Saphonn V, Fong SM, Razali K, Nallusamy R, Sohn AH, Sirisanthana V. .  Cohort Profile: The TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database. Int J Epidemiol.2010 Jan 25. [Epub ahead of print] No abstract available. .  Int J Epidemiol.,  Jan 25.,   (2010):1-10.  
81. Srifeungfung S, Tribuddharat C, Comerungsee S, Chatsuwan T, Treerauthanaweeraphong V, Rungnobhakhun P, Nunthapisud P, Chokephaibulkit K. .  Serotype coverage of pneumococcal conjugate vaccine and drug susceptibility of Streptococcus pneumoniae isolated from invasive or non-invasive diseases in central Thailand, 2006-2009..   Vaccine.,  2010 Feb 28. [Epub ahead of print],   (2010):.  
82. Wittawatmongkol O, Vanprapar N, Chearskul P, Phongsamart W, Prasitsuebsai W, Sutthent R, Chokephaibulkit K. .  Boosted p24 Antigen Assay for Early Diagnosis of Perinatal HIV Infection..   J Med Assoc Thai ,  2010; 93 (2): 187-90.,   (2010)93:187-90..  
83. Nakwan N, Nakwan N, Chokephaibulkit K..  Pasteurella multocida infection in the neonates. .  Pediatr Infect Dis J.,   2010 Feb;29(2):192.,   (2010)29:192.  
84. Kerdpanich A, Chokephaibulkit K, Watanaveeradej V, Vanprapar N, Simasathien S, Phavichitr N, Bock HL, Damaso S, Hutagalung Y, Han HH..  Immunogenicity of a live-attenuated human rotavirus RIX4414 vaccine with or without buffering agent..  Hum Vaccin.,   2010 Mar 26;6(3). [Epub ahead of print],   (2010)6:.  
85. Chokephaibulkit K, Plipat N, Yoksan S, Phongsamart W, Lappra K, Chearskul P, Chearskul S, Wittawatmongkol O, Vanprapar N..   A comparative study of the serological response to Japanese encephalitis vaccine in HIV-infected and uninfected Thai children. .  Vaccine.,  2010 Mar 10. [Epub ahead of print],   (2010)10:.  
86. Puthanakit T, Jourdain G, Hongsiriwon S, Suntarattiwong P, Chokephaibulkit K, Sirisanthana V, Kosalaraksa P, Petdachai W, Hansudewechakul R, Siangphoe U, Suwanlerk T and Ananworanich J..   HIV-1 drug resistance mutations in children after failure of first-line nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor-based antiretroviral therapy on behalf of the HIV-NAT.  .HIV Medicine ,  2010,   (2010):.  
87. Puthanakit T, Chokephaibulkit K, Suntarattiwong P, Gorowara M, Leawsrisuk P, Suwanlerk T, Boonrak P, Ruxrungtham K. .  Therapeutic drug monitoring of lopinavir in human immunodeficiency virus-infected children receiving adult tablets..  Pediatr Infect Dis J.,   Jan,   (2010)29:79-82..  
88. Chokephaibulkit K, Plipat N, Yoksan S, Phongsamart W, Lappra K, Chearskul P, Chearskul S, Wittawatmongkol O, Vanprapar N. .  A comparative study of the serological response to Japanese encephalitis vaccine in HIV-infected and uninfected Thai children..  Vaccine. ,  2010 Apr 30;28(20):3563-6.,   (2010):3563-6..  
89. Vanprapar N, Cressey TR, Chokephaibulkit K, Muresan P, Plipat N, Sirisanthana V, Prasitsuebsai W, Hongsiriwan S, Chotpitayasunondh T, Eksaengsri A, Toye M, Smith ME, McIntosh K.  Capparelli E, Yogev R; for the IMPAACT P1056 Team. A Chewable Pediatric Fixed-Dose Combination Tablet of Stavudine, Lamivudine, and Nevirapine: Pharmacokinetics and Safety Compared With the Individual Liquid Formulations in Human Immunodeficiency Virus-Infected Children in Thailand..  Pediatr Infect Dis J. ,  2010 May;29(10):940–944.,   (2010):940-944..  
90. Ngaosuwankul N, Noisumdaeng P, Komolsiri P, Pooruk P, Chokephaibulkit K, Chotpitayasunondh T, Sangsajja C, Chuchottaworn C, Farrar J, Puthavathana P. .  Influenza A viral loads in respiratory samples collected from patients infected with pandemic H1N1, seasonal H1N1 and H3N2 viruses..  Virol J. ,  2010 Apr 20;7:75.,   (2010):75.  
91. Puthanakit T, Tangsathapornpong A, Ananworanich J, Wongsawat J, Suntrattiwong P, Wittawatmongkol O, Mekmullica J, Waidab W, Bhakeecheep S, Chokephaibulkit K,.  National HIV Guidelines Working Group. Thai national guidelines for the use of antiretroviral therapy in pediatric HIV infection in 2010..  Asian Biomedicine ,  2010 August;4(4):505-13.,   (2010)4:505-13..  
92. Phanuphak N, Lolekha R, Chokephaibulkit K,Thai National HIV Guidelines Working Group.Thai national guidelines for the prevention of motherto-child transmission of HIV: March 2010. .  Asian Biomedicine ,  2010 August;4(4):529-40.,   (2010)4:529-40.  
93. Phanuphak N, Lolekha R, Chokephaibulkit K, Voramongkol N, Boonsuk S, Limtrakul A, Limpanyalert P, Chasombat S, Thanprasertsuk S, Leechawengwong M, .  Thai National HIV Guidelines Working Group.Thai national guidelines for the prevention of motherto-child transmission of HIV: March 2010. .  Asian Biomedicine ,  2010 August;4(4):529-40.,   ():.  
94. Puthanakit T, Jourdain G, Hongsiriwon S, Suntarattiwong P, Chokephaibulkit K, Sirisanthana V, Kosalaraksa P, Petdachai W, Hansudewechakul R, Siangphoe U, Suwanlerk T, Ananworanich J; on behalf of the HIV-NAT 086 study team. .  HIV-1 drug resistance mutations in children after failure of first-line nonnucleosidereverse transcriptase inhibitor-based antiretroviral therapy..  HIV Med. 2010 Oct 1;11(9):565-72.,  ,   ():.  
95. Srifuengfung S, Chokephaibulkit K, Tribuddharat C, Comerungsee S. .  A description of antimicrobial susceptibility of Streptococcus pneumoniae-siriraj Hospital, Thailand:2008..  J Med Assoc Thai. ,  2010 Nov;93 Suppl 5:S27-35.,   ():.  
96. Srifuengfung S, Tribuddharat C, Chokephaibulkit K, Comerungsee S. .  Fluoroquinolone resistance in Streptococcus pneumoniae from a University Hospital, Thailand. .  J Med Assoc Thai. ,  2010 Nov;93 Suppl 5:S35-9.,   ():.  
97. Wongsawat J, Chokephaibulkit K..  Implication of pneumococcal conjugate vaccines to public health: Thailand Perspective. .  J Med Assoc Thai. ,  2010 Nov;93 Suppl 5:S53-60.,   ():.  
98. Srifuengfung S, Chokephaibulkit K. .  Detection of bacterial antigen in cerebrospinal fluid in patients with baterial meningitis: A literature review.  J Med Assoc Thai. ,  2010 Nov;93 Suppl 5:S71-5.,   ():.  
99. Punpanich W, Boon-Yasidhi V, Chokephaibulkit K, Prasitsuebsai W, Chantbuddhiwet U, Leowsrisook P, Hays RD, Detels R..  Health-related Quality of Life of Thai children with HIV infection: a comparison of the Thai Quality of Life in Children (ThQLC) with the Pediatric Quality of Life Inventory version 4.0 (PedsQL 4.0) Generic Core Scales..  Qual Life Res. ,  2010 Dec;19(10):1509-16.,   ():.  
100. Hansudewechakul R, Sirisanthana V, Kurniati N, Puthanakit T, Lumbiganon P, Saphonn V, Nik Yusoff NK, Kumarasamy N, Fong SM, Nallusamy R, Srasuebkul P, Law M, Sohn AH, Chokephaibulkit K; for the TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database. .  Antiretroviral Therapy Outcomes of HIV-infected children in the TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database..  J Acquir Immune Defic Syndr. ,  2010 Dec 1;55(4):503-9.,   ():.  
101. Chokephaibulkit K, Sirivichayakul C, Thisyakorn U, Sabchareon A, Pancharoen C, Bouckenooghe A, Gailhardou S, Boaz M, Feroldi E..  Safety and Immunogenicity of a Single Administration of Live-attenuated Japanese Encephalitis Vaccine in Previously Primed 2- to 5-year-olds and Naive 12- to 24-month-olds: Multicenter Randomized Controlled Trial. .  Pediatr Infect Dis J. ,  2010 Dec;29(12): 1111-7.,   ():.  
102. Lumbiganon P, Kariminia A, Aurpibul L, Hansudewechakul R, Puthanakit T, Kurniati N,Kumarasamy N, Chokephaibulkit K, Nik Yusoff NK, Vonthanak S, Moy FS, Mohd Razali .  Survival of HIV-infected children: A cohort study from the Asia-Pacific region..  J Acquir Immune Defic Syndr. ,  2010 Dec 14.,   ():.  
103. Vatanavicharn N, Visitsunthorn N, Pho-iam T, Jirapongsananuruk O, Pacharn P, Chokephaibulkit K.  An infant with cartilage-hair hypoplasia due to a novel homozygous mutation in the promoter region of the RMRP gene associated with chondrodysplasia and severe immunodeficiency..  J Appl Genet. ,  2010;51(4):523-8.,   ():.  
104. Punpanich W, Hays RD, Detels R, Chokephaibulkit K, Chantbuddhiwet U, Leowsrisook P, .  Development of a culturally appropriate health-related quality of life measure for human immunodeficiency virus-infected children in Thailand..  J Paediatr Child Health. ,  2010 Oct 26. doi: 10.1111/j.1440-1754.2010.01886.x,   ():.  
105. Nakwan N, Wannaro J, Thongmak T, Pornladnum P, Saksawad R, Nakwan N, Chokephaibulkit K..  Safety in treatment of ventilator-associated pneumonia due to extensive drug-resistant Acinetobacter baumannii with aerosolized colistin in neonates: a preliminary report..  Pediatr Pulmonol. ,  2011 Jan;46(1):60-6. doi:10.1002/ppul.21324.,   ():.  
106. Kerdpanich A, Chokephaibulkit K, Watanaveeradej V, Vanprapar N, Simasathien S, Phavichitr N,.  Immunogenicity of a human rotavirus vaccine (RIX4414) after storage at 37°C for seven days..  Hum Vaccin. ,  2011 Jan 1;7(1).,   ():.  
107. Lerdsamran H, Pittayawonganon C, Pooruk P, Mungaomklang A, Iamsirithaworn S, Thongcharoen P, Kositanont U, Auewarakul P, Chokephaibulkit K, Oota S, Pongkankham W, Silaporn P, Komolsiri S, Noisumdaeng P, Chotpitayasunondh T, Sangsajja C, Wiriyarat W,Louisirirotchanakul S, Puthavathana P .  Serological Response to the 2009 Pandemic Influenza A (H1N1) Virus for Disease Diagnosis and Estimating the Infection Rate in Thai Population..  PLoS One. ,  2011 Jan 25;6(1):e16164. PMID: 21283570,   ():.  
108. Nakwan N, Nakwan N, Wannaro J, Dissaneevate P, Kritsaneepaiboon S, Chokephaibulkit K..  Septicemia, meningitis, and skull osteomyelitis complicating infected cephalhematoma caused by ESBL-producing Escherichia coli..  Southeast Asian J Trop Med Public Health. ,  2011 Jan;42(1):148-51. PMID:21323177 [PubMed - in,   ():.  
109. Kosalaraksa P, Thisyakorn U, Benjaponpitak S, Chokephaibulkit K, .  Immunogenicity and safety study of a new DTaP-IPV-Hep B-PRP-T combined vaccine compared to a licensed DTaP-IPV-Hep B//PRP-T comparator, both concomitantly administered with a 7-valent pneumococcal conjugate vaccine at 2, 4, and 6 months of age in Thai infants..  Santos-Lima E. Int J Infect Dis. ,  2011 Feb 17. PMID: 21334243 [PubMed - as supplied,   ():.  
110. Phongsamart W, Sirisanthana V, O Wittawatmongkol, A Maleesatharn, Sudjaritruk T, P Chearskul, L Aurpibul, T Sirisanthana, Chokephaibulkit K. .  Immunogenicity and safety of monovalent influenza A (H1N1) 2009 in HIV-infected Thai children. .  Vaccine. ,  Nov 3,   (2011)29(47):8705-11..  
111. Prasitsuebsai W, Crrssey T R., Capparelli E, Vanprapar N, Lapphar K, Chokephaibulkit K..  Pharmacokinetics of Nevirapine in Human Immune Deficiency Virus and Tuberculosis Co-Infected Children Receiving Antiretroviral Fixed-Dose Combination Tablets While Receiving Rifampicin-Containing Tuberculosis Treatment and after Rifampicin Discontinuation..  Pediatr Infect Dis J.,  Dec 2.,   ( 2011):.  
112. Tremoulet AH, Nikanjam M, Cressey TR, Chokephaibulkit K, McKinney R, Mirochnick M, Capparelli EV..   Developmental Pharmacokinetic Changes of Lamivudine in Infants and Children. .  J Clin Pharmacol. ,  Dec 16.,   (2011):.  
113. Wrammert J, Onlamoon N, Akondy RS, Perng GC, Polsrila K, Chandele A, Kwissa M, Pulendran B, Wilson P, Wittawatmongkol O, Yoksan S, Angkasekwinai N, Pattanapanyasat K, Chokephaibulkit K, Ahmed R.  Rapid andmassive virus specific plasmablast responses during acute dengue virus infection in humans. .  J Virol. ,  Jan 11.,   (2012):.  
114. Srisukh V, Tribuddharat C, Nukoolkarn V, Bunyapraphatsara N, Chokephaibulkit K, Phoomniyom S, Chuanphung S, Srifuengfung S. .  Antibacterial activity of essential oils from Citrus hystrix (makrut lime) against respiratory tract pathogens. .  Science Asia ,  ,   (2012)38:212–217..  
115. Puthanakit T, Jourdain G, Suntarattiwong P, Chokephaibulkit K, Siangphoe U, Suwanlerk T, Prasitsuebsai W, Sirisanthana V, Kosalaraksa P, Petdachai W,Hansudewechakul R, Waranawat N, Ananworanich J. .  High virologic response rate after second-line boosted protease inhibitor-based antiretroviral therapy regimens in children from a resource limited setting. .  AIDS Res Ther. . ,  Jun,   (2012)18;9(1):20.  
116. Sawawiboon N, Wittawatmongkol O, Phongsamart W, Prasitsuebsai W, Lapphra K , Chokephaibulkit k. .  Lipodystrophy and reversal of facial lipoatrophy in perinatally HIV-infected children and adolescents after discontinuation of stavudine..   International Journal of STD & AIDS ,  ,   (2012)23:497–501.  
     
ผลงานการตีพิมพ์บทความวิชาการ

รวมทั้งสิ้น = 1 รายการ 

   

 

 

 

  ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ.   เรื่อง "ความสำคัญของการฉีดกระตุ้นวัคซีนไอกรนในเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยรุ่นโดยใช้วัคซีน Tdap-IPV".  DAN (CME PLUS),  ,   (2552):.  
     
ผลงานการเขียนตำรา

รวมทั้งสิ้น  22 รายการ 

   

 

 

 

  ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ.   โรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในเด็ก ตำราเพื่อบุคลากรที่ดูแลรักษาเด็กและครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวี..  กรุงเทพฯ,  พิมพ์ที่ บริษัท ประชาชน จำกัด.,   2551.  
  กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ. New Antimicrobial Agents.ใน: อุษา ทิสยากร ทวี โชติพิทยสุนนท์. (บรรณาธิการ). .    Update on Pediatric Infectious Diseases. .  กรุงเทพ.,  โรงพิมพ์ชัยเจริญ,   2540.  
  กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ. Infection in Neonates. ใน: บุญมี สถาปัตยวงศ์. (บรรณาธิการ). .   An Update on Infectious Diseases V..   กรุงเทพ.,  โรงพิมพ์สวิชาญการพิมพ์,   2541.  
  กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ. โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย. ใน: มนตรี ตู้จินดา, วินัย สุวัตถี, อรุณ วงษ์จิราษฎร์, ประอร ชวลิตธำรง, พิภพ จิรภิญโญ. (บรรณาธิการ). .   กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2. .  กรุงเทพ.,  โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์,   2541.  
  กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค. ใน: มนตรี ตู้จินดา, วินัย สุวัตถี, อรุณ วงษ์จิราษฎร์, ประอร ชวลิตธำรง, พิภพ จิรภิญโญ. (บรรณาธิการ). .   กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2..  กรุงเทพ.,  โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์,   2541.  
  กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ. วัคซีนใหม่. ใน: มนตรี ตู้จินดา, วินัย สุวัตถี, อรุณ วงษ์จิราษฎร์, ประอร ชวลิตธำรง, พิภพ จิรภิญโญ. (บรรณาธิการ). .   กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2..   กรุงเทพ.,   โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์,    2541.  
  กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ. โรคติดเชื้อเอชไอวีในผู้ป่วยเด็ก. ใน: พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ (บรรณาธิการ). .   ตำราเอชไอวีและจุลชีพฉวยโอกาส. .  กรุงเทพ.,  โรงพิมพ์อักษรสมัย,   2541.  
  กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ. Antiretroviral Therapy in Children. ใน: ทวี โชติพิทยสุนนท์ อุษา ทิสยากร. (บรรณาธิการ). .   Update on Pediatric Infectious Diseases II. .  กรุงเทพ.,  โรงพิมพ์ชัยเจริญ,   2542.  
  กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ. ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อในเด็ก. ใน: กิตติ อังศุสิงห์,นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร, อัจฉรา สัมบุณณานนท์, วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์, กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล (บรรณาธิการ). .   กุมารเวชปฏิบัติทันยุค. ..  กรุงเทพ.,  โรงพิมพ์ชวนพิมพ์,   2542.  
  สุรจิต สุนทรธรรม, กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส หัด คางทูม และหัดเยอรมัน. ใน: สุรจิต สุนทรธรรม (บรรณาธิการ). .   ). แนวทางการตรวจและการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนไทย. .  กรุงเทพ.,  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด,    2542.  
  กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, สุรจิต สุนทรธรรม, ยง ภู่วรวรรณ. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ. ใน: สุรจิต สุนทรธรรม (บรรณาธิการ). .   แนวทางการตรวจ และการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนไทย..   กรุงเทพ.,  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด,   2542.  
  สรจิต สุนทรธรรม, กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, พรรรพิศ สุวรรณกูล. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการใช้ยาเพื่อป้องกัน การติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่. ใน.: สุรจิต สุนทรธรรม (บรรณาธิการ). .   แนวทางการตรวจและการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับ ประชาชนไทย. .  กรุงเทพ.,  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด,   2542:.  
  กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ. Nosocomial Infection. ใน: ดวงมณี เลาหประสิทธิพร, ธราธิป โคละทัต, กวีวรรณ ลิ้มประยูร. (บรรณาธิการ). .   Pediatric Critical Care. .  กรุงเทพ.,  บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด,   2543:.  
  กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ. การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม. ใน: ทวี โชติพิทยสุนนท์ อุษา ทิสยากร. (บรรณาธิการ). .   Update on Pediatric Infectious Diseases III. .  กรุงเทพ.,  โรงพิมพ์ชัยเจริญ,   2543.  
  ชมรมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย. ใน: กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ (บรรณาธิการ). .   คู่มือการใช้วัคซีนสำหรับเด็กไทย พ.ศ. 2543. .  กรุงเทพ.,  บริษัท พี.เค.ที.พริ้นติ้ง จำกัด,   2543.  
  กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ. What’s New in Red Book 2000. ใน: ทวี โชติพิทยสุนนท์ อุษา ทิสยากร (บรรณาธิการ). .   Update on Pediatric Infectious Diseases IV. .  กรุงเทพ.,  โรงพิมพ์ชัยเจริญ .,   2544.  
  กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ. ภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี. ใน : ชิษณุ พันธุ์เจริญ ทวี โชติพิทยสุนนท์ อุษา ทิสยากร (บรรณาธิการ). .   โรคเอดส์ในเด็ก. .  กรุงเทพ.,  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   2545.  
  ฒ๊ฬกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ.ฒฝ๊ฬ การดูแลเด็กที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี:ใน ผศ.นพ.ภาคภูมิ โพธิ์พงษ์, ผศ.พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์ (บรรณาธิการ). .   The Harmony of Woman Life. .  กรุงเทพ.,  บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด,   2545.  
  กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ.. การใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในโพรงไซนัสในเด็ก. ใน: นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร, อัจฉรา สัมบุณณานนท,์ สุภาวดี ลิขิมาศกุล, จารุพิมพ์ สูงสว่าง, วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ.์ (บรรณาธิการ). .   เวชปฏิบัติทางกุมารเวชศาสตร์. .  กรุงเทพ.,   โรงพิมพ์ชวนพิมพ์,   2545.  
  กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ. การให้วัคซีนในสถานการณ์ต่างๆ. ใน: นวลอนงค์ วิศิษฎสุนทร, อัจฉรา สัมบุณณานนท, สุภาวดี ลิขิมาศกุล, จารุพิมพ์ สูงสว่าง, วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ.์ (บรรณาธิการ). .    เวชปฏิบัติทางกุมารเวชศาสตร์..  กรุงเทพ.,   โรงพิมพ์ชวนพิมพ์,   2545.  
  ชมรมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย. ใน: กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, นพ.อังกูร เกิดพาณิช (บรรณาธิการ). .   คู่มือการใช้วัคซีนสำหรับเด็กไทย พ.ศ. 2545. ..  กรุงเทพ,  บริษัท เนติกุลการพิมพ์ (2541) จำกัด,   2545:.  
  กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ. มีอะไรใหม่ในหนังสือ “Red Book 2003”. ใน: ทวี โชติพิทยสุนนท์ อังกูร เกิดพาณิช รังสิมา โล่เลขา (บรรณาธิการ). .   Update on Pediatric Infectious Diseases 2004. .  กรุงเทพ.,  บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด,   2546:.  
     
โครงการวิจัยที่มีส่วนร่วม

    รวมทั้งสิ้น = 27 รายการ 

 

ระยะเวลา

รายการ

 

2 ก.พ. 2544 - 0 ม.ค. Now “การให้ยาต้านไวรัสในเด็ก โดยกองโรคเอดส์ (Access to Care)”  
2 ก.พ. 2549 - 0 ม.ค. Now “High vs. Standard Dose Oseltamivir in Avian Influenza and Severs Human Influenza (Oseltamivir)  
8 ก.พ. 2550 - 30  2554 “โอเซลตามิเวียร์ในขนาดสูงกับขนาดมาตรฐานในการรักษาโรคไข้หวัด ใหญ่ชนิดรุนแรงและไข้หวัดนก: การศึกษาระยะที่ 2 แบบปิดสองชั้น เพื่อสุ่มเปรียบเทียบทางคลินิก" “High vs. Standard Dose Oseltamivir in Avian Influenza and Severs Human Influenza  
8 ก.พ. 2550 - 0 ม.ค. 543 การศึกษาการประเมินผลกระทบของการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการดูแลทางการแพทย์ ในประชากรเด็กไทยที่ ติดเชื้อเอชไอวี “Assessment of the Impact of HIV Disclosure on Quality of Life and Medical Care among Thai HIV-Infected Children” (QS01-HIV Disclosure Protocol)  
2 ส.ค. 2550 - 0 ม.ค. 543 “การเก็บข้อมูลเชิงสังเกตการณ์ในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี โดยกลุ่มวิจัย TREAT ระดับเอเชีย” The Treat Asia pediatric HIV observational database  
3 ก.ย. 2550 - 0 ม.ค. 543 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาเนวิราพีนในเด็กไทยที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วม กับติดเชื้อวัณโรค ซึ่งได้รับยาไรแฟมพิซินและยาเม็ดขนาดคงที่ซึ่งประกอบ ด้วย สตาวูดีน หรือ ซิโดวูดีน ร่วมกับ ลามิวูดีนและเนวิราพีน “Pharmacokinetics of nevirapine in Thai children with HIV infection and tuberculosis receiving rifampicin and an adult fixed-doses combination of stavudine or zidovudine, plus lamivudine,and nevirapine” and nevirapine”  
3  2550 - 0 ม.ค. Now การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาเนวิราพีนในเด็กไทยที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับติดเชื้อวัณโรค ซึ่งได้รับยาไรแฟมพิซินและยาเม็ดขนาดคงที่ซึ่งประกอบด้วย สตาวูดีน หรือ ซิโดวูดีน ร่วมกับ ลามิวูดีน และเนวิราพีน  
3 เม.ย. 2551 - 0 ม.ค. 543 การศึกษาวิจัยในหลายสถาบัน แบบเปิดเผยข้อมูลการรักษาโดยทำการ ศึกษาวิจัยด้านเภสัชจลนศาสตร์ของยาหลายขนาดและศึกษาประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยามาราวิรอคที่ให้ร่วมกับการรักษาเดิมอย่าง เหมาะสมเป็นเวลานาน 48 สัปดาห์สำหรับการรักษาการติดเชื้อไวรัส เอชไอวี-1 ที่จับกับตัวรับซีซีอาร์ 5-ทรอปิกในเด็กอายุ 2 - 18 ปีที่เคยได้รับ การรักษามาก่อน “An Open-Label, Multicenter, Multiple-Dose Pharmacokinetic and 48-Week Safety and Efficacy Trial of Maraviroc in Combination with Optimized Background Therapy for the Treatment of Antiretroviral- Experienced CCR5-Tropic HIV-1 Infected Children 2-18 Years of Age” (Study A4001031)  
1 ส.ค. 2552 - 30 ส.ค. 2553 "การศึกษาเภสัชจลศาสตร์และประสิทธิภาพของยาโลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์ แบบรับประทานวันละครั้งในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีของประเทศไทย" "The pharmacokinetic and the efficacy of lopinavir/ritonavir in once daily dosing in HIV infected Thai children"  
1  2552 - 30 ธ.ค. 2554 "การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของย tenofovir ที่อยู่ในสูตรยาต้านไวรัสเ อชไอวีที่กินวันละครั้งกับสูตรยาต้านไวรัสเอชไอวีที่ไม่มียา tenofovir ที่กินวันละ 2 ครั้ง ในเด็กติดเชื้อเอชไวอีที่กำลังกินยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานและควบคุมปริมาณไวรัสได้แล้ว" "Comparing the efficacy and safety of once daily antiretroviral regimen containing tenofovir to twice-daily regimen without tenofovir in HIV- infected children with viral suppression"  
1 ก.พ. 2552 - 19 ก.พ. 2554 “เชื้อไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจ และการติดเชื้อทางเดินหายใจ ส่วนล่างในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ในกรุงเทพมหานครและกรุงฮานอย” “Respiratory Viruses and Lower Respiratory Tract Infections in Children under One from Bangkok and Hanoi (SEA023)” รหัสโครงการ 625/2552 (EC3)  
2 ธ.ค. 2552 - 0 ม.ค. 543 “การรักษาด้วยยาต้านไวรัสประสิทธิผลสูงแบบมาตรฐาน ในโครงการวิจัย พรอมมิส (การส่งเสริมการรอดชีวิตของมารดาและทารกทั่วโลก)” "HAART Standard Version of the PROMISE Study (Promoting Maternal and Infant Survival Everywhere)"  
1 ต.ค. 2552 - 0 ม.ค. 543 “การตรวจระดับภูมิต้านทานชนิดแอนติบอดีย์จำเพาะต่อโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ A H1N1(2009) ในบุคลากรทางการแพทย์ และคนทั่วไป” “Evaluation of Specific Antibody Against Novel Influenza A H1N1 (2009) In Health Care Personnel and General Population”  
1 พ.ย. 2552 - 0 ม.ค. 543 “การรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ใหญ่และเด็กที่มีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด เอ (เอช1 เอ็น1) สายพันธุ์ใหม่ในทางเดินหายใจ - การศึกษาทางคลินิก “Antiviral treatment in adults and children with novel influenza A (H1N1) respiratory tract infection – a clinical, virological and pharmacokinetic study (SEA032)”  
1 ต.ค. 2552 - 0 ม.ค. 543 “การศึกษาแบบควบคุมเพื่อเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันและความปลอด ภัยของวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิด Chimeric Virus (JE-CV) กับวัคซีนชนิด SA14-14-2 ในทารกและเด็กวัยหัดเดินในประเทศไทย-การ ให้วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันครั้งแรกและการติดตามผลระยะยาวเป็นเวลา 5 ปี หลังการฉีดวัคซีน” “A Controlled Study of the Immunogenicity and Safety of Japanese Encephalitis Chimeric Virus Vaccine (JE-CV) in Comparison with SA14-14-2 Vaccine in Infants and Toddlers in Thailand – Primary Vaccination and Long-term Follow-up to 5 Years Post-vaccination”  
2 มี.ค. 2552 - 0 ม.ค. 543 “การศึกษานำร่อง การตรวจเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยติดเชื้อ ไข้เลือดออกเดงกี่” “A pilot study on the immune cells in dngue infection”  
3 ก.ย. 2552 - 0 ม.ค. 543 “การศึกษาประเมินผลโครงการป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นไทยที่ ติดเชื้อเอชไอวี” “Evaluation of an HIV prevention program for HIV-positive Thai youth”  
2 เม.ย. 2552 - 0 ม.ค. 543 โครงการฐานข้อมูลเพื่อศึกษาการดำเนินของโรคในผู้ป่วยเด็กที่ ติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทย “The Thai Pediatric HIV Disease Progression: An Observation Database”  
4 ก.พ. 2553 - 7 ก.พ. 2554 การพัฒนาการวินิจฉัยและดูแลรักษาวัณโรคระยะแฝงในเด็กไทย "Improving the diagnosis and management of latent tuberculosis in Thai children" รหัสโครงการ 629/2552(EC3)  
1 เม.ย. 2554 - 0 ม.ค. 543 “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามการรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาหรือไม่สามารถทนต่อยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรแรกที่มียาเอ็นเอ็นอาร์ทีไอและยาสูตรสองที่มียาโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ได้ (HIV-NAT 113) (Treatment cohort of HIV-infected children with resistance or intolerance to NNRTI first line and PI second line antiretroviral therapy)  
1 เม.ย. 2554 - 0 ม.ค. Now 18. “การวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 แบบเปิดเผยการรักษา เพื่อศึกษาการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และความทนต่อวัคซีนวี 503 หรือ วัคซีนฮิวแมนพาพิลโลม่าไวรัส (เอชพีวี) ชนิดหลายสายพันธุ์ ที่มีลักษณะคล้ายไวรัสชนิด แอล 1 เมื่อให้ร่วมกับเรเพแว็กซ์ ในเด็กก่อนวัยรุ่นและเด็กวัยรุ่น (อายุ 11-15 ปี)” (A Phase III Open-Label Clinical Trial to Study the Immunogenicity and Tolerability of V503, a Multivalent Human Papillomavirus (HPV) L1 Virus-Like Particle (VLP) Vaccine, Given Concomitantly With REPEVAXTM in Preadolescents and Adolescents (11 to 15 Year Olds))  
1 ต.ค. 2555 - 0 ม.ค. 543 “การศึกษาไปข้างหน้าในผู้ป่วยกลุ่มเดียว แบบเปิดเผยการรักษา ร่วมกับนานาชาติในหลายสถาบัน เพื่อประเมินความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และเภสัชจลนศาสตร์ ของยาอะทาซานาเวียร์ (เอทีวี) ชนิดผง เมื่อให้ร่วมกับยาริโทนาเวียร์ (อาร์ทีวี) และยาต้านไวรัสอื่นที่เหมาะสม ในผู้ป่วยเด็กอายุ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 ปี ที่ติดเชื้อเอชไอวี (การประเมินทางคลินิกระดับนานาชาติด้านการใช้ยาอะทาซานาเวียร์ในเด็ก : การศึกษา ปรินซ์ 1)” (A Prospective Single Arm, Open-label, International, Multicenter Study to Evaluate the Safety, Efficacy and Pharmacokinetics of Atazanavir (ATV) Powder with Ritonavir (RTV) with Optimal Background Therapy, in HIV Infected Pediatric Patients Greater Than or Equal to 3 months to Less Than 6 Years (Pediatric Atazanavir International Clinical Evaluation: the PRINCE I study)  
2 ก.พ. 2555 - 0 ม.ค. 543 IMPAACT P1083 “การศึกษาระยะที่ 2/3 ของการให้ยาโลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์ โดยปรับขนาดตามช่วงน้ำหนักตัวของเด็ก ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก” (A Phase II/III Trial of Lopinavir/Ritonavir Dosed According to The WHO Pediatric Weight band Dosing Guidelines)  
1  542 - 0 ม.ค. 543 การศึกษาด้านภูมิคุ้มกันของวัคซีนรวม คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไม่มีเซลล์-โปลิโอชนิดฉีด-ตับอักเสบบี-ฮิบ- (DTaP-IPV-HB-PRP~T) เปรียบเทียบกับ Infanrix™-Hexa โดยทั้งคู่ให้ร่วมกับวัคซีน Prevnar® เมื่อทารกอายุ 2, 4 และ6 เดือนในเด็กไทย (Protocol No. A3L12) (Immunogenicity Study of a DTaP-IPV-HB-PRP-T Combined Vaccine in Comparison to InfanrixTM- Hexa, Both Concomitantly Administered with Prevnar at 2,4, and 6 Months of Age in Thai Infants.)  
0 ม.ค. 543 - 0 ม.ค. 543 “การรักษาด้วยยาโอเซลตามิเวียร์ในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปีที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในทางเดินหายใจส่วนล่างที่มีระดับความรุนแรงปานกลางหรือรุนแรงมาก – การศึกษาทางคลินิกและเภสัชจลนศาสตร์” “Oseltamivir treatment in children under one year of age with moderate or severe influenza lower respiratory tract infection – a clinical and pharmacokinetic study (SEA022)”  
0 ม.ค. 543 - 0 ม.ค. 543 “การวิจัยในระยะที่ 2 แบบเปิดเผยตัวยา เพื่อประเมินความปลอดภัยความ ทนต่อยา และฤทธิ์ในการต้านไวรัสของยาทีเอ็มซี 125 ในเด็กและวัยรุ่น ซึ่งติดเชื้อเอชไอวี-1 ที่เคยได้รับการรักษาด้วยยาต้านรีโทรไวรัสมาก่อน” "A Phase II, open-label trial to evaluate the safety, tolerability and antiviral activity of TMC125 in antiretroviral experienced HIV-1 infected children and adolescents"  
0 ม.ค. 543 - 0 ม.ค. 543 "การศึกษาวิจัยแบบติดตามไปข้างหน้า เปิดเผยชื่อยาโดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง ในหลายสถาบัน เพื่อศึกษาความปลอดภัยและความทนต่อยาวอริโคนาโซล ที่ให้การรักษาเป็นลำดับแรกเพื่อการรักษาโรคติดเชื้อราแอสเปอร์จิลลัสแบบ ลุกลามและเชื้อราสาย เช่น สายพันธุ์ซีโดสปอร์เรียม หรือฟูซาเรียมในเด็ก” “A prospective, open-label, non-randomized, multi-center study to investigate the safety and tolerability of voriconazole as primary therapy for treatment of invasive aspergillosis and molds such as molds such as Scedosporium or Fusarium species in pediatric patients“ Protocol number A1501080